برنامه سیاره پاک

برنامه

gallery/power_plant
gallery/water
gallery/wind

اانرژي خورشيدي در كشورما ايران به عنوان سرزميني نيمه خشك با توان قابل توجه خود و قابليت تبديل نسبتا آسان انرژي تابشي به انواع ديگرپتانسل ها فضاي بسياري براي تحقيق و طراحي سازنده گان و محققان ايجاد ميكند .

استفاده از توان نيروهاي طبيعت تنها زماني قادر به تامين خواسته ها و نيازهاي ما ميباشند كه نقش خود را بشكلي مقرون بصرفه و قابل اعتماد اجراء كنند رعايت اصول دقيق طراحي با اعمال تجربه هايي مفيد و موثر الزامي و ضروري است . نيرو هايي همچون جريانهاي باد/ آب/ نور خورشيد/ جاذبه/ هوا/........(انرژي سبز) قادر به تامين انرژي هايي فراتر از تصورات عامه مردم ميباشند

از زمان هاي قديم تا به امروز نيروي باد به شكلهايي مختلف و براي مصارفي متعدد قابل استفاده بوده است. امروزه نيز با پيشرفتهاي علمي و فناوري مجددا و بدلايل مختلف نيروي باد مورد توجه قرار گرفته؟

درباره ما

بسياري اززمين هاي ما بدليل نداشتن آب قابل دسترسي محروم اند بسياري بدليل تلخي آب از كشت محروم و زمينهاي آنان باير است بسياري با وجود آب به دلايل مختلفي كشت آنان مقرون بصرفه نيست بسياري از دسترسي مقرون بصرفه به انواع انرژي ها محرومند و با تامين آن به راه حلهايي منطقي ميرسند اين در مورد بسياري از صنايع نيز صدق ميكند و در مورد بسياري از انواع انرژي و هزينه هاي آنان نيز صادق است تامين انرژي الكتريكي نسبتا رايگان و انرژي مكانيكي كه با انواع سوختهاي گياهي يا ارگانيك قادر با ارائه نيروي مكانيكي باشند يا سرما ساز هايي كه بدون صرف نيروي الكتريكي قادر به تامين برودت باشند يا روشهايي كه بتوان آب تلخ را مبدل به آبي با قابليت كشاورزي نمود

gallery/forest
www.000webhost.com